استفاده از زبان بدن در تبلیغات

نقش زبان بدن در مذاکرات، زندگی، آشنایی ها و هر ارتباط دیگری با انسان ها بسیار مهم است و شاید بتوان از زبان بدن به عنوان عامل بسیار مهم نام برد. همچنین تردیدی نیست که نشانه‌های غیرکلامی در تبلیغات اثرگذارند. برای نفوذ برند و پیام در همه‌ی ابعاد برنامه‌ی ترویج‌تان،...